HOẠT ĐỘNG PHÁP LÝ

Các loại hình doanh nghiệp :

  • Công ty cổ phần
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Công ty TNHH một thành viên
  • Công ty hợp danh
  • Doanh nghiệp tư nhân
  • Hộ kinh doanh